bp4mc2.github.io

Modelleringswijze

Er is voor gekozen veel mogelijk gebruik te maken van standaard vocabulaires. Daardoor kunnen applicaties die deze standaard vocabulaires ‘begrijpen’ al heel veel van de samenhang van de in BP4mc2 gebruikte begrippen ‘begrijpen’.

Voor het beschrijven van begrippen worden de volgende standaarden gebruikt:

prefix uri website
dct http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ http://www.dublincore.org/documents/dcmi-terms/
rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# http://www.w3.org/TR/skos-reference/

Begrippenkader

Dit leidt tot de volgende opzet voor het beschrijven van een begrippenkader:

Concept schema’s, collecties en concepten krijgt een uri volgens het patroon:

Op het moment dat bovenstaande nog niet tot een unieke URI leidt (bijvoorbeeld als binnen een conceptschema twee concepten bestaan met hetzelfde skos:prefLabel), dan wordt de URI uitgebreid met een underscore (_), gevolgd door een term waaruit het onderscheid blijkt. Deze term wordt vervolgens ook tussen haakjes opgenomen in het rdfs:label van dit concept. Voorbeeld:

ex:Pand_Recht a skos:Concept;
  skos:prefLabel "Pand"@nl;
  rdfs:label "Pand (Recht)"@nl
.
ex:Pand_Gebouw a skos:Concept;
  skos:prefLabel "Pand"@nl;
  rdfs:label "Pand (Gebouw)"@nl
.

In een dergelijk geval is het niet meer mogelijk om automatisch vanuit het skos:prefLabel de URI te generen, en is een handmatige actie noodzakelijk.

Concepten schema

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
De kennis over de fysieke werkelijkheid wordt beschreven in een talig model, een begrippenmodel. In een begrippenmodel wordt deze kennis zodanig gestructureerd vastgelegd dat deze door zowel mensen als door computers wordt begrepen. Begrippenkader skos:ConceptScheme De thesaurus of taxonomie met alle begrippen in het Kadastrale domein. Deze begrippen vinden hun oorsprong in de Kadasterwet, die beschrijft wat percelen en rechten daarop betekenen.
Een begrippenkader kan worden getypeerd als een asset getypeerd als asset rdf:type  
Een begrippenkader heeft een voor mensen leesbare naam. Spaties en diacritische tekens zijn toegestaan. label rdfs:label Het schema dat het domein regelgeving beschrijft heeft als label ‘Regelgeving’.
Een concepten schema kan concepten bevatten die die het meest generiek zijn in een hiërarchie van specialisaties/generalisaties. top concept skos:hasTopConcept Het concept ‘Zakelijk recht’ als meest generieke concept voor ‘Eigendom’, ‘Opstal’, ‘Erfpacht’, etc.

Collectie

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Een groep samenhangende begrippen kan worden gebundeld in een collectie. Collectie skos:Collection De collectie die alle activiteiten in het BAL beschrijft.
Een collectie heeft een voor mensen leesbare naam. Spaties en diacritische tekens zijn daarin toegestaan. label (collectie) rdfs:label De collectie die alle activiteiten in het BAL beschrijft heeft als label ‘BAL’
Een collectie kan één of meerdere begrippen omvatten, die eventueel afkomstig kunnen zijn uit meerdere conceptschema’s heeft lid skos:member de collectie ‘Zakelijke rechten’ bevat het begrip ‘Erfpacht’
Van een collectie kan de herkomst worden beschreven. herkomst (collectie) foaf:isPrimaryTopicOf Op basis van de nieuwe wet op de BAG is een aantal begrippen toegevoegd aan de collectie ‘aard gebruik’

Concept

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Een begrip is een idee of notitie, een eenheid van denken, een onderwerp van gesprek. Begrip skos:Concept  
Een begrip kan een alternatieve aanduiding, een synoniem hebben alternatieve aanduiding skos:altLabel KadastraalPerceel
Een begrip kan een formele definitiehebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. definitie skos:definition Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is.
Een begrip is ontleend aan een geschreven bron. geschreven bron dc:source Europees verdrag voor de rechten van de mens
Een begrip wordt aangeduid met een voor mensen leesbare term (inclusief spaties en diacrieten). Deze is gelijk aan het skos:prefLabel. Uitzondering hierop is de situatie dat binnen 1 conceptschema er vaker dezelfde skos:prefLabel wordt gebruikt. Dit is geen good practice en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. In het geval dat dit toch voorkomt, krijgt het rdfs:label een toevoeging tussen haakjes die het onderscheid aangeeft. Dit label kan meertalig zijn, aangegeven door @nl of @en label (begrip) rdfs:label “Kadastraal perceel”@nl / “Cadastral parcel”@en
Een begrip kan nader worden toegelicht. toelichting skos:scopeNote Een perceel is een (2D) vlakvormig ruimtelijk object dat “opdelend” van structuur is. Dit betekent dat Nederland altijd naadloos en volledig is bedekt met perceelsvlakken, die elkaar niet mogen overlappen.
Een begrip heeft bij voorkeur een uitleg in ‘klare taal’. uitleg rdfs:comment Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft.
Een begrip heeft een voor mensen leesbare voorkeursterm. Er is precies 1 voorkeursterm in de voorkeurstaal (dit veld is dus niet meertalig). Het is een good practice dat ieder begrip binen 1 begrippenkader een uniek prefLabel heeft. voorkeursterm skos:prefLabel Kadastraal perceel
Een begrip kan kan gaan over een aantal onderdelen. bestaat uit skosthes:narrowerPartitive Een schip bestaat uit een romp, kajuit, motor, …
Een begrip kan zijn ontleend aan een op het web vindbare bron. Dit kan een (versie van) een beschrijving van een specifiek begrip of een document waarin een beschrijving van het begrip is te vinden. bron op het web dcterms:source <jci1.3:c:BWBR0005416&titel=IV&hoofdstuk=XV&paragraaf=3&artikel=222>
Een begrip is gedefinieerd in de context van een bepaald domein. domein skos:inScheme Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Een begrip kan een generalisatie zijn van een begrip met een engere of nauwere betekenis. generalisatie van skosthes:narrowerGeneric Een KadastraalObject is een OnroerendGoed of een Registergoed.
Een begrip kan gerelateerd zijn aan een ander begrip. gerelateerd aan skos:semanticRelation Een perceel is gerelateerd aan KadastraleGrens.
Van een begrip kan de herkomst, geldigheid en status worden beschreven. herkomst (begrip) foaf:isPrimaryTopicOf De uitleg van een begrip is aangepast naar aanleiding van een vraag van een klant
Een begrip kan gaan over een deel van een breder begrip. onderdeel van skosthes:broaderPartitive Een motor is onderdeel van een schip.
Een begrip kan een specialisatie zijn van een begrip met een bredere betekenis. specialisatie van skosthes:broaderGeneric Een Perceel is een OnroerendGoed.

Bovenstaande relaties gelden altijd binnen een domein (concept schema). Begrippen uit een domein kunnen worden gekoppeld aan begrippen uit andere domeinen.

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Een begrip kan precies hetzelfde betekenen als een begrip in een ander domein. exact gelijk aan skos:exactMatch Een Perceel in het BAL betekent hetzelfde als een Perceel in de BRK.
Een begrip kan zijn gerelateerd aan een begrip in een ander domein. gerelateerd aan skos:relatedMatch Een Perceel in de BRK is gerelateerd aan een adres (Nummeraanduiding) in de BAG.
Een begrip kan een specialisatie zijn van een begrip in een ander domein. lijkt op breder skos:broadMatch Een Appartementsrecht in de BRK is een specialisatie van een Verblijfsobject in de BAG.
Een begrip kan een generalisatie zijn van een begrip in een ander domein. lijkt op smaller skos:narrowMatch Een Postadres is een generalisatie van een Nummeraanduiding en een Postbus.
Een begrip kan bijna hetzelfde betekenen als een begrip in een ander domein. vergelijkbaar met skos:closeMatch Een OnroerendGoed in de BRK is ongeveer hetzelfde als een WOZobject in de WOZ.

Meta-eigenschappen

Naast deze eigenschappen die direct betrekking hebben op het begrip zelf, kent de beschrijving van het begrip ook nog enkele specifieke meta-elementen. Deze meta-elementen zeggen iets over de beschrijving van het begrip zelf, zoals de status van deze beschrijving.

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Metadata van een versie van een entiteit kan worden beschreven. Metadata prov:Entity De juridische geldigheid en/of de adnimistratieve housekeeping (provenance) gegevens van een entiteit
Een versie kan bekend worden gemaakt vanaf een bepaald moment. bekendgemaakt dcterms:issued 21/10/2017 20:21
De reden van een versie en andere aandachtspunten bij een versie kunnen worden toegelicht. wijzingsnotitie (metadata) skos:changeNote De toelichting is uitgebreid vanwege een onduidelijkheid.
Een versie kan formeel/juridisch geldig zijn in een gebied. geldig in gebied dcterms:spatial gemeente Apeldoorn
Een versie kan formeel/juridisch geldig zijn gedurende een periode. geldig in tijd dcterms:temporal 22/10/2017 -
Een versie heeft een administratieve status op basis van de ADMS waardenlijst. status adms:status Completed
requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Een periode eindigt op een bepaalde dataum. Deze datum kan onbekend (leeg) zijn. einde dcmiperiod:end 01/08/2018
Een periode start op een bepaalde datum. Deze datum kan onbekend (leeg) zijn. start dcmiperiod:start 22/10/2017

Gebeurtenissen

Uitgangspunten

Gebeurtenissen zijn net als begrippen ‘concepten’. Ze hebben dezelfde kenmerken als begrippen, die objecten aanduiden, maar hebben ook nog enkele andere kenmerken.

Model

Om gebeurtenissen c.q. rechtshandelingen te kunnen beschrijven worden begrippen getypeerd als activiteit (act), actor, agent, norm en object. De samenhang tussen deze begrippen is weergegeven in onderstaande figuur. In juridische termen wordt een actor ook wel een normadressaat genoemd.

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
De klasse van handelingen. Een handeling is een juridische constructie die een verzamelingen activiteiten voorstelt, uitgevoerd door een Actor en op een Object. Handeling skoslex:Act De levering van een onroerend goed zoals vastgelegd in een notariele akte (rechtshandeling), Het bouwen van een bouwwerk (handeling)
    rdfs:label  
Actor relateert een handeling aan de actor die de handeling uitvoert actor skoslex:actor Jan Jansen in zijn rol van koper van een onroerend goed.
Agent relateert een handeling aan de agent die bij de handeling betrokken is agent skoslex:agent Een notaris die een akte opmaakt bij de koop van een onroerend goed.
Object relateert een handeling met een object dat ontstaat, wijzigt of wordt gebruikt gedurende een act object skoslex:object Het onroerend goed DPV00 B 1207 als onderwerp van de koop.
Verwijst naar relateert een norm aan de handeling waarnaar de norm refereert. Zo’n handeling heeft een relatie met de norm, zonder verdere specificatie. Het kan zijn dat de norm bepaalde zaken voorschrift, maar het kan ook zijn dat de handeling een preconditie is, of gewoon benoemd is in de regels. verwijst naar skoslex:refersTo De verkoper van een onroerend goed moet bij de verkoop ervan kunnen aantonen dat hij eigenaar is.
De klasse van actoren. Een actor is een persoon (individu, groep of organisatie) die een handeling uitvoert Actor skoslex:Actor Jan Jansen.
De klasse van agenten. Een agent is een persoon (individu, groep of organisatie) die bij een handeling betrokken is, zonder de handeling feitelijk uit te voeren. Agent skoslex:Agent Notaris Pietersen.
The klasse van normen. Een norm heeft effect op een handeling. De norm stelt wat ‘zou moeten’ of juist ‘niet zo moeten’ met betrekking tot de handeling. Een norm representeert de regels die gelden voor de handeling. Norm skoslex:Norm De verkoper van een onroerend goed moet bij de verkoop ervan kunnen aantonen dat hij eigenaar is.
    rdfs:label  
Normeert relateert een norm aan de handeling die de norm normeert. Zo’n handeling wordt beperkt door de regels van de norm normeert skoslex:affects  
De klasse van objecten. Een object is een ding (niet een actor) dat ontstaat, wijzigt of gebruikt wordt gedurende een handeling Object skoslex:Object Het onroerend goed DPV00 B 1207.

Waardelijsten

Een speciale categorie waarin informatie over begrippen wordt vastgelegd betreft waardenlijsten. Waarden zijn termen die bepaalde, samenhangende begrippen aanduiden waaraan in verschillende toepassingen en soms zelfs bij verschillende organisaties wordt gerefereerd. Soms worden dit daarom ook referentiedata genoemd. Elementen in een waardenlijst worden stuk voor stuk aangeduid met een begrip in het begrippenkader. Een voorbeeld uit de BAG is het ‘gebruiksdoel’ van een ‘pand’. Dat kan ‘wonen’, ‘winkel’, ‘kantoor’, et cetera zijn. Semantisch betekent dit dat er verschillende soorten panden zijn, namelijk woonhuizen, winkels en kantoren. Om het datamodel overzichtelijk te houden is in de BAG de ontwerpkeuze gemaakt om 1 objecttype te definiëren. Dit heeft als attribuuttype ‘gebruiksdoel’, dat de waarden “wonen”, “winkel”, “kantoor”, et cetera in de waardenlijst kan aannemen. Bijkomend voordeel is dat het datamodel niet hoeft te worden aangepast als er een gebruiksdoel bij komt. Dan hoeft alleen maar een nieuw element aan de waardenlijst te worden toegevoegd. Een ander type waardenlijst is een lijst met instanties van een klasse. Een voorbeeld is een lijst van Nederlandse gemeenten of een lijst met bestuurlijke gebieden. Voor de structuur van de waardenlijst maakt het niet uit of het een lijst (skos collectie) is met een aantal instanties van skos concepten of een lijst met mogelijke instanties van een klasse.

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Een waardelijst is een verzameling van begrippen of elementen die worden gebruikt om inhoud te indexeren en / of inhoud op te halen via browsen of zoeken. Hij bevat meestal voorkeurs- en varianttermen en heeft een gedefinieerde scope of beschrijft een specifiek domein. Asset (Waardelijst) adms:Asset (Waardelijst) De lijst met Kadastrale gemeenten.
    dcterms:type  
Een waardelijst wordt getypeerd als adms:Asset.   rdf:type De lijst met Kadastrale gemeenten is vindbaar als een adms:Asset.
Een waardelijst heeft een naam. naam rdfs:label Landenlijst
A controlled vocabulary has a label. naam rdfs:label Landenlijst
    dcat:landingPage  
  distributie dcat:distribution  
Een waardelijst kan onderdeel zijn van een dataset. onderdeel van dcterms:isPartOf De lijst met Kadastrale gemeenten is onderdeel van de BRK.
  specificatie rdfs:isDefinedBy  
  Waardelijstdistributie adms:Distribution  
    dcat:accessURL  
    adms:representationTechnique  
    dcat:downloadURL  

Administratieve werkelijkheid - Informatiemodel

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Asset (Informatiemodel) adms:Asset (Informatiemodel)  
    dcterms:type  
    rdf:type  
  label rdfs:label ‘IMKAD’
  distributie dcat:distribution  
  landingspagina dcat:landingPage  

Vertaling begrippenkader naar een datamodel

Het begrippenkader is bruikbaar om met domeineigenaren en data afnemers te communiceren over de inhoud van een registratie. Het vertalen van dit begrip naar een samenhangend datamodel is het werkveld van de data architect. Een datamodel kan worden opgevat als een ontwerp van een structuur waarin data over de begrippen in het semantische model kunnen worden opgeslagen. Een hulpmiddel voor het maken van een datamodel is het KKG-metamodel. Dit model bevat objectklassen, attribuutsoorten, gegevensgroepen, gegevensgroeptypen, generalisaties, relatiesoorten en relatieklassen. Een met KKG gemaakt informatiemodel kan worden uitgedrukt in UML of in RDF. Met andere woorden het is ‘vormvrij’. Een KKG-klasse is in de regel een realisatie van een begrip. Zo is het de attribuutsoort ‘hoofdadres’ in de BRK de realisatie van het begrip ‘Hoofdadres’ en de objectklasse ‘AdresseerbaarObject’, waarbij een ‘hoofdadres’ hoort de realisatie van het begrip ‘AdresseerbaarObject’. Het begrip ‘AdresseerbaarObject’ gaat over de (talige, dat wil zeggen in taal) betekenis van een adresseerbaar object. De objectklasse is als het ware een ‘bakje’ waarin de data over een adresseerbaar object kan worden opgeslagen. Een op deze manier uitgewerkt voorbeeld van het model van de BRK is te vinden op [http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/objectklasse/AdresseerbaarObject#hoofdadres] . Dit voorbeeld is beschikbaar als html webpagina, in turtle en als grafische representatie. Dit voorbeeld laat ook mooi zien hoe de uri-strategie voor het beschrijven van een datamodel werkt. Het intypen van bovenstaande URL zal leiden tot de weergave van de pagina [http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/objectklasse/AdresseerbaarObject] (het deel voor de “#”). Met andere woorden: de beschrijving van de entiteit “Adresseerbaar object”

Catalogus

Uitgangspunten

Op het web is het gebruikelijk data te beschrijven in een catalogus met behulp van DCAT (Data Catalog). DCAT is een W3C standaard die door de EU (ISA) wordt voorgeschreven om datasets binnen Europa op een interoperabele wijze te beschrijven. In Nederland wordt DCAT onder andere toegepast in data.overheid.nl, waar alle open datasets in Nederland worden beschreven. Het nationaal georegister (nationaalgeoregister.nl), waar alle open geo-datasets worden beschreven biedt een DCAT export. Voor data.overheid.nl is het toepassingsprofiel DCAT-AP-NL gemaakt. Daarin wordt beschreven welke elementen uit DCAT worden gebruikt en hoe deze elementen specifiek worden ingevuld. Voor de geo-wereld is er Geo-DCAT-AP, dat door de EU (ISA) is opgesteld. Voor de catalogus geldt dat het applicatieprofiel voor DCAT moet voldoen aan bestaande applicatieprofielen voor DCAT, met name DCAT-AP-NL en geoDCAT-AP.

We staan voor een aanpak waarin de metadata elke dataset aan de bron worden beschreven en metadata brokers deze informatie aan de bron koppelen. Daarbij wordt iedere dataset in 1 catalogus beschreven. Dat is dan de authentieke bron van die metadata.

prefix uri website
adms http://www.w3.org/ns/adms# http://www.w3.org/TR/vocab-adms/
dcat http://www.w3.org/ns/dcat# http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
prov http://www.w3.org/ns/prov# http://www.w3.org/TR/prov-o/

De centrale elementen zijn catalogus (dcat:Catalog), dataset (dcat:Dataset) en distributie (dcat:Distribution).

Catalogus

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Catalogus dcat:Catalog  
De catalogus heeft een duidelijke beschrijving beschrijving dcterms:description De Catalogus voor de Omgevingswet is een centrale ingang tot het stelsel, waarin wetgeving, begrippen, regels, informatiemodellen, datasets, producten en services met elkaar worden verbonden. De catalogus is daarmee een centrale plek waar de verschillende gebruikersgroepen van het stelsel kunnen zien waar het stelsel uit bestaat, wat begrippen betekenen en hoe de verschillende elementen van het stelsel aan elkaar zijn gerelateerd.
De catalogus als portaal is vindbaar op een homepage. homepage foaf:homepage http://catalogus.kadaster.nl/
Een licentie is van toepassing op de catalogus zelf. Dit kan een andere licentie zijn als de licentie voor distributies van datasets licentie dcterms:license Creative Commons Naamsvermelding 4.0 licentie
De catalogus is op een bepaalde datum gepubliceerd publicatiedatum dcterms:issued 1/10/2016
Een beschrijving van de rechten die van toepassing is op de catalogus. Dit kunnen andere rechten zijn als die voor distributies van datasets rechten dcterms:rights Proclaimer: De Catalogus voor de Omgevingswet verbindt definities, toelichtingen en uitleg van begrippen, regels, informatiemodellen, producten en services met elkaar. De datasets waarin deze worden beschreven worden federatief beheerd door de betreffende bronhouders. Bij iedere dataset wordt aangegeven wie de bronhouder is en daarmee verantwoordelijk is voor de inhoud.
De taal waarin de catalogus is beschreven taal dcterms:language @nl
  titel dcterms:title Catalogus Omgevingswet
De datum waarop iets in de catalogus zelf is veranderd, wordt bewaard, bijvoorbeeld een eigenschap van de catalogus of een nieuwe dataset wijzigingsdatum dcterms:modified 1/10/2016
    dcat:dataset  

Dataset

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Dataset dcat:Dataset  
De dataset heeft een duidelijke beschrijving beschrijving dcterms:description Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking.
De dataset heeft een naam naam dcterms:title ‘Omgevingswet’,’BAL’,’BRK’, etc’
De dataset is op een bepaalde datum gepubliceerd. Dit is de oorspronkelijke publicatiedatum. Het is niet per se de datum van opname van de dataset in de catalogus. publicatiedatum dcterms:issued 1/10/2017
De taal waarin de dataset is beschreven (vanwege de compatibiliteit met het DCAT-AP NL) taal dcterms:language @nl
    foaf:isPrimaryTopicOf  
Het is bekend door wie een dataset wordt gepubliceerd. Deze organisatie of persoon heeft toestemming om deze handeling uit te voeren publicist dcterms:publisher overheid:Rijkswaterstaat

Dataset versie

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Datasetversie dcat:Dataset (versie)  
    rdf:type  
De versie van de dataset. versie adms:version 2.1.0
Een versie heeft release notes. versie-notities adms:versionNotes IMKAD 2.1.0 (publicatie 22-11-2011) is de final draft versie van IMKAD 2 zoals die is aangeboden aan belanghebbenden voor beoordeling. Het commentaar is voor zover mogelijk verwerkt in versie 2.1.1. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de change log.
De data in een dataset is beschreven door een informatiemodel. beschreven door wdrs:describedBy kadaster.nl/schemas/imkad
Een dataset kan worden verspreid via verschillende kanalen. distributie dcat:distribution Digitale Kadastrale Kaart download service.
Het gebied waar de dataset over gaat geografische afbakening dcterms:spatial gemeente Apeldoorn
Een concrete, geversioneerde dataset is afgeleid van een abstracte dataset. A versioned datasets is derived from the general dataset and a productmodel is derived from an informationmodel versie van dcterms:isVersionOf IMKAD 2.1.0 is een concrete versie van IMKAD.

Locatie

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Locatie dcterms:Location  

Distributie

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
  Distributie dcat:Distribution  
Een distributie kan een API zijn of een webservice die beschikbaar is via een uri. API/servicelocatie dcat:accessURL https://data.pdok.nl/brk/api/v1
De distributie heeft een duidelijke beschrijving. beschrijving dcterms:description Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Onderdeel van de BRK is de Digitale kadastrale kaart. Deze is beschikbaar als open data en nu via dit portaal ook als Linked Open Data (vooralsnog zonder de topografie).
Een distributie kan een downloadservice zijn die beschikbaar is via een uri. downloadlocatie dcat:downloadURL https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-downloads/basis-registratie-kadaster/kadastrale-kaart
Een licentie is van toepassing op de distributie. licentie dcterms:license uri-beerware
De distributie is op een bepaalde datum gepubliceerd. Dit is de oorspronkelijke publicatiedatum. Het is niet per se de datum van opname van de distributie in de catalogus. publicatiedatum dcterms:issued 1/10/2016
De rechten met betrekking tot de distributie zijn beschreven. Zie ook: svbg:gebruiksvoorwaarden en iso:confidentiality rechten dcterms:rights Wilt u direct aan de slag met BRK Levering? Raadpleeg dan de reference card bij ‘Documenten’. Daarin vindt u de stappen die u moet zetten om met BRK Levering te kunnen starten. Eerste of éénmalige levering tot 100.000 objecten, per object €1,16;tot 1.000.000 objecten, per object €0,98;bij meer dan 1.000.000 objecten, per object €0,73;Gebiedsuitbreiding van een bestaand abonnement, per object €1,16;Abonnementslevering, per jaar en per 1.000 objecten binnen abonnement €208,00;Extra (losse) levering van een bestand, per verstrekking €192,00;Tweede mutatie-abonnement, per jaar €192,00;Deze bedragen zijn vrij van btw;Dit product valt onder de budgetfinanciering BRK.
  titel dcterms:title Digitale Kadastrale Kaart download service
    foaf:isPrimaryTopicOf  

Samenhang dataset, concepten schema en informatiemodel

Samenhang

Toepassing in informatiehuizen

In de aansluitvoorwaarden voor informatiehuizen wordt bepaald dat een informatieproduct is geregistreerd in de Stelselcatalogus DSO of een direct daaraan gekoppelde metadatacatalogus, inclusief een aantal gegevens. In onderstaande tabel is weergegeven hoe dit in de catalogus wordt vastgelegd. Op hoofdlijnen bevat de dataset de beschrijving van het ‘wat’ en de distributie de beschrijving van het ‘hoe’.

Aansluitvoorwaarde Uitwerking
1. Definitie van het informatieproduct, dat minimaal bestaat uit een naam, omschrijving en een versienummer. Deze wordt vastgelegd via de name, description en version in de dcat:Dataset beschrijving van het informatieproduct
2. Informatiemodel van het informatieproduct. Bij deze dataset hoort een (product)informatiemodel.
3. Informatiemodellen van brongegevens die ten grondslag liggen aan het informatiemodel voor het informatieproduct. Het productinformatiemodel is afgeleid van een of meerdere concrete datasets. Dit kan bijvoorbeeld een model zijn voor het informatiehuis ruimte dat een product levert op basis van het ruimtelijke plannen versie 2012, versie 2008 en eventuele eerder versies.
4. Kwaliteitseigenschappen. <Voor de beschrijving van de kwaliteitsnorm van de dataset als geheel – kwaliteitselementen die nu op object- en attribuutniveau worden gehanteerd in KKG toepassen op dataset>
5. Relevante begrippen. Begrippen zitten in het begrippenmodel dat hoort bij de abstracte dataset
6. Services:  
6.1. Verwijzingen naar services in de registratie van het Stelselknooppunt DSO. Bij iedere dataset die een informatieproduct beschrijft hoort een datadistributie. Het gegeven ‘has access url’ verwijst naar de url van de API op het knooppunt.
6.2. De endpoints van de laatste in gebruik zijnde productieversies van de services. Via de laatste ‘issued date’ kan de laatste in gebruik zijnde versie worden gevonden.
7. Gebruiksdoel(en) en doelgroep(en). De ‘rights’ in de distributiebeschrijving van het informatieproduct kan worden gebruikt als proclaimer. Hierin kunnen indien gewenst ook statements over gebruiksdoel(en) en doelgroep(en) worden opgenomen.
8. Ondersteunde zoekdimensies. <dit komt niet in de catalogus, maar in de OAS>
9. Verbeeldingsstandaard. Deze kan worden opgenomen bij de waardenlijsten
10. Brongegevens en daarvoor verantwoordelijke bronhouders (Dit geldt ook voor eventuele generieke gegevens, informatieproducten van andere informatiehuizen en stam/referentiegegevens die worden gebruikt bij de totstandkoming van een informatieproduct..) Als deze bronnen ook zijn gedocumenteerd in een vergelijkbare catalogus kan daaraan worden gelinkt. Het informatieproduct wordt dan afgeleid (via dct:realation) van al deze bronnen. <Als het niet-linked data bronnen zijn, moet er iets worden verzonnen via dc:source oid>
11. BIV-Classificatie. <nog uitwerken – is een lastige: op de onderliggende ISO standaard rust copyright, dus een vocabulaire publiceren dat deze standaard representeert kan niet zomaari>
12. Indicatie of het vertrouwelijke of persoonsgegevens bevat. <dit is een van de elementen van het ldqv (linked data quality vocabulary)>
13. Werkingsgebied. Via dct:location dat de geldigheid van de dataset aangeeft
14. Metadata voor archivering van informatieproducten, waaronder minimaal de verplichte velden zoals beschreven in de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie. met het tijdreismodel en de provenance informatie zou je hieraan moeten voldoen
15. Coördinaatstelsel, waarbij minimaal RD en/of ETRS89 wordt ondersteund (indien het informatieproduct een geografische component bevat). <In DCAT-AP, no equivalent term is foreseen. This is also the case for the NeoGeo [NEOGEO], GeoSPARQL [GEOSPARQL], and the Core Location Vocabulary [LOCN]. Based on this, these elements are provisionally mapped to property dct:conformsTo. Moreover, in order to indicate that the object of dct:conformsTo denotes a reference system, an additional statement with predicate dct:type is added, with a code list value defining the notion of (spatial / temporal) reference system, taken from the glossary operated by the INSPIRE Registry.>
16. Verwijzing naar documentatie op website van informatiehuis Profiel uitbreiden met dcat:landingpage

Provenance

Administratieve aspecten worden bijgehouden conform het de prov ontologie. Hierbij gaat het om wie, wat, wanneer en om wat voor reden heeft vastgelegd of gewijzigd.

Provenance

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
Metadata van een versie van een entiteit kan worden beschreven. Metadata prov:Entity De juridische geldigheid en/of de adnimistratieve housekeeping (provenance) gegevens van een entiteit
Een versie kan bekend worden gemaakt vanaf een bepaald moment. bekendgemaakt dcterms:issued 21/10/2017 20:21
De reden van een versie en andere aandachtspunten bij een versie kunnen worden toegelicht. wijzingsnotitie (metadata) skos:changeNote De toelichting is uitgebreid vanwege een onduidelijkheid.
Een versie kan formeel/juridisch geldig zijn in een gebied. geldig in gebied dcterms:spatial gemeente Apeldoorn
Een versie kan formeel/juridisch geldig zijn gedurende een periode. geldig in tijd dcterms:temporal 22/10/2017 -
Een versie heeft een administratieve status op basis van de ADMS waardenlijst. status adms:status Completed

Cataloguswijziging

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
De provenance graaf omvat zowel de concrete data (gerepresenteerd door een prov:Entity), als de metadata van de prov:Entity, dat wil zeggen: een sd:Graph Provenance graaf sd:Graph Alle wijzigingen en nieuwe data die op 8 augustus 2018 in een keer zijn geladen.
    rdf:type  
De datum en tijd van de administratieve handeling kan worden bewaard. Daardoor is altijd terug te halen wat op welk tijdstip aan informatie bekend was. registratiemoment prov:generatedAtTime 21/10/2017 20:21
De reden van een set samenhangende wijzigingen kan worden toegelicht. wijzigingsnotitie (provenance graaf) skos:changeNote Alle definities zijn aangepast overeenkomstig de nieuwe wet op de BAG.
De persoon of organisatie die de wijziging heeft (laten) doorvoeren kan worden vastgelegd doorgevoerd door prov:wasAttributedTo Het Kadaster

Provenance agent (person, organization or software agent)

Een wijziging in de data wordt vastgelegd in een eigen sd:graph (de verzameling van gewijzigde elementen in 1 transactie). Deze wijziging is afkomstig van een prov:agent. Deze prov:agent dient geautoriseerd te zijn om een dergelijke wijziging uit te voeren. Dit betekent dat de prov:agent ook als foaf:Agent bekend is in een lijst met partijen (feitelijk een lijst van organisaties). Via de relatie dcterms:publisher is duidelijk wie de publicist is van een dataset, en daarmee degene die wijzigingen op de informatie over deze dataset mag doorvoeren.

requirement aanduiding vocabulair voorbeeld
De persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een activiteit, de creatie van een entity of een activiteit van een ander kan worden vastgelegd. Agent (provenance) prov:Agent Het Ministerie van BZK
Een persoon of organisatie kan opereren namens een andere persoon of organisatie. uitgevoerd namens prov:actedOnBehalfOf overheid:Rijkswaterstaat
Een agent (provenance) kan een organisatie zijn. Organisatie (provenance) prov:Organization Rijkswaterstaat
Een agent (provenance) kan een mens zijn. Persoon (provenance) prov:Person Jan Jansen
Een agent (provenance) kan een geautomatiseerde routine zijn. Software agent prov:SoftwareAgent Scheduled routine x