Kern

Datatype

Relatie

Constraint

Klassen

Attribuutsoort

De typering van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Attribuutsoort
Eigenschappen:alias, authentiek, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, herkomstDefinitie, identificerend, indicatieAfleidbaar, indicatieFormeleHistorie, indicatieMaterieleHistorie, kardinaliteit, lengte, locatie, mogelijkGeenWaarde, naam, patroon, toelichting, type
Gebruikt bij eigenschap:attribuut

CodeList

Een referentielijst die extern wordt beheerd, en geen onderdeel is van het informatiemodel

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#CodeList
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, herkomst, locatie, naam, toelichting
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

Constraint

Een constraint is een conditie of een beperking, die over een of meerdere modelelementen uit het informatiemodel geldt.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Constraint
Eigenschappen:alias, naam, specificatieFormeel, specificatieTekst
Gebruikt bij eigenschap:constraint

DataElement

Een onderdeel/element van een Gestructureerd datatype die als type een datatype heeft.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#DataElement
Eigenschappen:alias, definitie, formeelPatroon, kardinaliteit, lengte, naam, patroon, type
Gebruikt bij eigenschap:element

Datatype

Een datatype

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Datatype
Heeft subklassen:CodeList, Enumeratie, GestructureerdDatatype, PrimitiefDatatype, Referentielijst, Union
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon
Gebruikt bij eigenschap:type

Domein

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Domein
Eigenschappen:alias, naam

Enumeratie

Een datatype waarvan de mogelijke waarden limitatief zijn opgesomd in een statische lijst.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Enumeratie
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:alias, definitie, naam, waarde
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

Enumeratiewaarde

Een gedefinieerde waarde, in de vorm van een eenmalig vastgesteld constant gegeven.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Enumeratiewaarde
Eigenschappen:code, definitie, naam
Gebruikt bij eigenschap:waarde

Extern

Een groepering van constructies die een externe instantie beheert en beschikbaar stelt aan een informatiemodel en die in het informatiemodel ongewijzigd gebruikt worden.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Extern
Eigenschappen:alias, definitie, herkomst, locatie, naam

ExterneKoppeling

Een associatie waarmee vanuit het perspectief van het eigen informatiemodel een objecttype uit het 'eigen' informatiemodel gekoppeld wordt aan een objecttype van een extern informatiemodel. De relatie zelf hoort bij het 'eigen' objecttype.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#ExterneKoppeling
Eigenschappen:alias, datumOpname, gerelateerdObjecttype, naam, objecttype, typeAggregatie, unidirectioneel

Gegevensgroep

Een typering van een groep van gelijksoortige gegevens die voor een objecttype van toepassing is.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Gegevensgroep
Eigenschappen:alias, authentiek, datumOpname, definitie, gegevensgroeptype, herkomst, herkomstDefinitie, indicatieFormeleHistorie, indicatieMaterieleHistorie, kardinaliteit, naam, toelichting
Gebruikt bij eigenschap:gegevensgroep

Gegevensgroeptype

Een groep van met elkaar samenhangende attribuutsoorten. Een gegevensgroeptype is altijd een type van een gegevensgroep.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Gegevensgroeptype
Eigenschappen:alias, attribuut, constraint, datumOpname, gegevensgroep, naam
Gebruikt bij eigenschap:gegevensgroeptype

Generalisatie

De typering van het hiërarchische verband tussen een meer generiek object van een objecttype en een meer specifiek object van een ander objecttype waarbij het laatstgenoemde object eigenschappen van het eerstgenoemde object overerft.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Generalisatie
Eigenschappen:alias, gerelateerdObjecttype, naam, objecttype

GestructureerdDatatype

Specifiek benoemd gestructureerd datatype dat de structuur van een gegeven beschrijft, samengesteld uit minimaal twee elementen.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#GestructureerdDatatype
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, element, formeelPatroon, herkomst, naam, patroon
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

Id

Aanduiding dat de relatiesoort waarop de «id» is gedefinieerd een onderdeel is van de unieke aanduiding van een objecttype.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Id
Subklasse van:RelatierolTarget
Eigenschappen:
Geërfde eigenschappen:gerelateerdObjecttypealias, definitie, naam

Objecttype

De typering van een groep objecten (in de werkelijkheid) die binnen een domein relevant zijn en als gelijksoortig worden beschouwd.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Objecttype
Eigenschappen:alias, attribuut, constraint, datumOpname, definitie, gegevensgroep, herkomst, herkomstDefinitie, indicatieAbstractObject, kwaliteit, naam, populatie, toelichting, uniekeAanduiding
Gebruikt bij eigenschap:gerelateerdObjecttype, objecttype

PrimitiefDatatype

Een in het eigen model gedefinieerd primitieve datatype. Deze worden wel door de modelleur gecreëerd, met een eigen naam en een eigen definitie (en eigen metagegevens).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#PrimitiefDatatype
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

ReferentieElement

Een eigenschap van een object in een referentielijst in de vorm van een gegeven.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#ReferentieElement
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, identificerend, kardinaliteit, lengte, naam, patroon, toelichting, type
Gebruikt bij eigenschap:element

Referentielijst

Een lijst met een opsomming van de mogelijke domeinwaarden van een attribuutsoort, die buiten het model in een externe waardenlijst worden beheerd. De domeinwaarden in de lijst kunnen in de loop van de tijd aangepast, uitgebreid, of verwijderd worden, zonder dat het informatiemodel aangepast wordt (in tegenstelling tot bij een enumeratie).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Referentielijst
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, element, herkomst, naam, toelichting
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

Relatieklasse

Een relatiesoort met eigenschappen.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Relatieklasse
Subklasse van:Relatiesoort
Eigenschappen:alias, constraint, definitie, naam
Geërfde eigenschappen:alias, authentiek, datumOpname, definitie, gerelateerdObjecttype, herkomst, herkomstDefinitie, indicatieAfleidbaar, indicatieFormeleHistorie, indicatieMaterieleHistorie, kardinaliteit, mogelijkGeenWaarde, naam, objecttype, toelichting, typeAggregatie, unidirectioneel

Relatierol

De benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Relatierol
Heeft subklassen:RelatierolSource, RelatierolTarget
Eigenschappen:alias, definitie, naam

RelatierolSource

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#RelatierolSource
Subklasse van:Relatierol
Eigenschappen:objecttype
Geërfde eigenschappen:alias, definitie, naam

RelatierolTarget

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#RelatierolTarget
Subklasse van:Relatierol
Heeft subklassen:Id
Eigenschappen:gerelateerdObjecttype
Geërfde eigenschappen:alias, definitie, naam

Relatiesoort

De typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Relatiesoort
Heeft subklassen:Relatieklasse
Eigenschappen:alias, authentiek, datumOpname, definitie, gerelateerdObjecttype, herkomst, herkomstDefinitie, indicatieAfleidbaar, indicatieFormeleHistorie, indicatieMaterieleHistorie, kardinaliteit, mogelijkGeenWaarde, naam, objecttype, toelichting, typeAggregatie, unidirectioneel

Union

Gestructureerd datatype, waarmee wordt aangegeven dat er meer dan één mogelijkheid is voor het datatype van een attribuut. Het attribuut zelf krijgt als datatype de union. De union biedt een keuze uit verschillende datatypes, elk afzonderlijk beschreven in een union element.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#Union
Subklasse van:Datatype
Eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, element, herkomst, naam
Geërfde eigenschappen:alias, datumOpname, definitie, formeelPatroon, herkomst, lengte, naam, patroon

UnionElement

Een type dat gebruikt kan worden voor het attribuut zoals beschreven in de definitie van Union. Het union element is een onderdeel van een Union, uitgedrukt in een eigenschap (attribute) van een union, die als keuze binnen de Union is gerepresenteerd.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#UnionElement
Eigenschappen:alias, definitie, formeelPatroon, kardinaliteit, lengte, naam, patroon, type
Gebruikt bij eigenschap:element

View

Een groepering van objecttypen die gespecificeerd zijn in een extern informatiemodel en vanuit het perspectief van het eigen informatiemodel inzicht geeft welke gegevens van deze objecttypen relevant zijn binnen het eigen informatiemodel.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#View
Eigenschappen:alias, definitie, herkomst, locatie, naam

Eigenschappen

alias

Alternatieve weergave van de naam

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#alias
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Constraint, DataElement, Datatype, Domein, Enumeratie, Extern, ExterneKoppeling, Gegevensgroep, Gegevensgroeptype, Generalisatie, GestructureerdDatatype, Objecttype, ReferentieElement, Referentielijst, Relatieklasse, Relatierol, Relatiesoort, Union, UnionElement, View
Datatype:string

attribuut

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#attribuut
Eigenschap van:Gegevensgroeptype, Objecttype
Gerelateerde klasse:Attribuutsoort

authentiek

Aanduiding of de attribuutsoort waarvan de relatiesoort is afgeleid, een authentiek gegeven (attribuutsoort) betreft. Aanduiding of het een authentiek gegeven (attribuutsoort) betreft. Aanduiding of het een authentiek gegeven betreft.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#authentiek
Eigenschap van:Attribuutsoort, Gegevensgroep, Relatiesoort
Datatype:boolean

code

De in een registratie of informatiemodel aan de enumeratiewaarde toegekend unieke code

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#code
Eigenschap van:Enumeratiewaarde
Datatype:string

constraint

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#constraint
Eigenschap van:Gegevensgroeptype, Objecttype, Relatieklasse
Gerelateerde klasse:Constraint

datumOpname

De datum waarop de lijst is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop de relatiesoort is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop het gegevensgroeptype is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop de union is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop het objecttype is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop het Gestructureerd datatype is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop de externe koppeling is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop de attribuutsoort is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop het gegevensgroep is opgenomen in het informatiemodel. De datum waarop het referentie-element is opgenomen in het informatiemodel.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#datumOpname
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Datatype, ExterneKoppeling, Gegevensgroep, Gegevensgroeptype, GestructureerdDatatype, Objecttype, ReferentieElement, Referentielijst, Relatiesoort, Union
Datatype:date

definitie

De beschrijving van de betekenis van de enumeratiewaarde zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie. De beschrijving van de betekenis van het package. De beschrijving van de betekenis van het package, gezien vanuit het eigen informatiemodel. De beschrijving van de betekenis van het Gestructureerd datatype zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De beschrijving van de betekenis van de enumeratie zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie. De beschrijving van de betekenis van de relatieklasse De beschrijving van de betekenis van de lijst zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie. De beschrijving van de betekenis van de gegevensgroep. De beschrijving van de betekenis van het data-element zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De beschrijving van de betekenis van dit type De beschrijving van de betekenis van het objecttype zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie of informatiemodel. De beschrijving van de betekenis van het referentie-element. De beschrijving van de betekenis van de relatiesoort. Deze is verplicht als er geen source role respectievelijk target role is gespecificeerd. De beschrijving van de betekenis van de attribuutsoort. De beschrijving van de betekenis van de union zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De beschrijving van de betekenis van het union element zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#definitie
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, DataElement, Datatype, Enumeratie, Enumeratiewaarde, Extern, Gegevensgroep, GestructureerdDatatype, Objecttype, ReferentieElement, Referentielijst, Relatieklasse, Relatierol, Relatiesoort, Union, UnionElement, View
Datatype:string

element

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#element
Eigenschap van:GestructureerdDatatype, Referentielijst, Union
Gerelateerde klasse:DataElement, ReferentieElement, UnionElement

formeelPatroon

Zoals patroon, formeel vastgelegd (met een reguliere expressie), uitgedrukt in een formele taal die door de computer wordt herkend.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#formeelPatroon
Eigenschap van:Attribuutsoort, DataElement, Datatype, GestructureerdDatatype, ReferentieElement, UnionElement
Datatype:string

gegevensgroep

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#gegevensgroep
Eigenschap van:Gegevensgroeptype, Objecttype
Gerelateerde klasse:Gegevensgroep

gegevensgroeptype

De verwijzing naar het bijbehorende gegevensgroeptype

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#gegevensgroeptype
Eigenschap van:Gegevensgroep
Gerelateerde klasse:Gegevensgroeptype

gerelateerdObjecttype

Het objecttype waarmee een objecttype een logisch verband heeft Het objecttype uit een extern informatiemodel waarmee een objecttype een logische verbinding heeft. Het objecttype dat de generalisatie is van een (ander) objecttype.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#gerelateerdObjecttype
Eigenschap van:ExterneKoppeling, Generalisatie, RelatierolTarget, Relatiesoort
Gerelateerde klasse:Objecttype

herkomst

De registratie of het informatiemodel waaraan het Gestructureerd datatype ontleend is dan wel de eigen organisatie indien het door de eigen organisatie toegevoegd is. De registratie in wiens catalogus de lijst is gespecificeerd (oftewel de registratie waar de lijst deel van uitmaakt). De registratie of het informatiemodel waaraan de relatiesoort ontleend is, dan wel de eigen organisatie. Indien zelf toegevoegd, dan is de herkomst de eigen organisatie. De registratie of het informatiemodel waaraan het gegevensgroep ontleend is dan wel de eigen organisatie indien het door de eigen organisatie toegevoegd is. De registratie of het informatiemodel waaraan het package ontleend is. Bij een view is de herkomst nooit de eigen organsiatie. De registratie of het informatiemodel waaraan de union ontleend is dan wel de eigen organisatie indien het door de eigen organisatie toegevoegd is. De registratie in wiens catalogus de lijst is gespecificeerd (oftewel de registratie waar de referentielijst deel van uitmaakt). De registratie of het informatiemodel waaraan de attribuutsoort ontleend is dan wel de eigen organisatie indien het door de eigen organisatie toegevoegd is. De registratie in wiens catalogus het objecttype is gespecificeerd (oftewel de registratie waar het objecttype deel van uitmaakt). Deze specificatie is toegevoegd omdat het wel duidelijk moet zijn in welke (basis)registratie of informatiemodel het objecttype voorkomt (indien van toepassing).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#herkomst
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Datatype, Extern, Gegevensgroep, GestructureerdDatatype, Objecttype, Referentielijst, Relatiesoort, Union, View
Datatype:string

herkomstDefinitie

Voor objecttypen die deel uitmaken van een registratie is de definitie hieruit overgenomen. De registratie of het informatiemodel waaruit de definitie is overgenomen dan wel een aanduiding die aangeeft uit welke bronnen de definitie is samengesteld.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#herkomstDefinitie
Eigenschap van:Attribuutsoort, Gegevensgroep, Objecttype, Relatiesoort
Datatype:string

identificerend

Aanduiding dat attribuutsoort onderdeel uitmaakt van de unieke aanduiding van een object

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#identificerend
Eigenschap van:Attribuutsoort, ReferentieElement
Datatype:boolean

indicatieAbstractObject

Logisch model: Indicatie dat er geen instanties (objecten) voor het betreffende objecttype mogen voorkomen. Conceptueel model: indicatie dat het objecttype een generalisatie is, waarvan een object als specialisatie altijd voorkomt in de hoedanigheid van een (en slechts één) van de specialisaties van het betreffende objecttype.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#indicatieAbstractObject
Eigenschap van:Objecttype
Datatype:boolean

indicatieAfleidbaar

Aanduiding dat gegeven afleidbaar is uit andere attribuut- en/of relatiesoorten.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#indicatieAfleidbaar
Eigenschap van:Attribuutsoort, Relatiesoort
Datatype:boolean

indicatieFormeleHistorie

Indicatie of de formele historie van de relatiesoort te bevragen is. Formele historie geeft aan wanneer in de administratie een verandering is verwerkt van de relatie (wanneer was de verandering bekend en is deze verwerkt). Indicatie of de formele historie van de attribuutsoort te bevragen is. Formele historie geeft aan wanneer in de administratie een verandering is verwerkt van de attribuutwaarde (wanneer was de verandering bekend en is deze verwerkt). Indicatie of de formele historie van het gegevensgroep te bevragen is. Formele historie geeft aan wanneer in de administratie een verandering een van de attribuutwaarden van de attribuutsoorten in de groep is verwerkt (wanneer was de verandering bekend en is deze verwerkt).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#indicatieFormeleHistorie
Eigenschap van:Attribuutsoort, Gegevensgroep, Relatiesoort
Datatype:boolean

indicatieMaterieleHistorie

Indicatie of de materiële historie van de attribuutsoort te bevragen is. Materiële historie geeft aan wanneer een verandering is opgetreden in de werkelijkheid die heeft geleid tot verandering van de attribuutwaarde. Indicatie of de materiële historie van het gegevensgroep te bevragen is. Materiële historie geeft aan wanneer een verandering is opgetreden in de werkelijkheid die heeft geleid tot verandering van de attribuutwaarde. Indicatie of de materiële historie van de relatiesoort te bevragen is. Materiële historie geeft aan wanneer een verandering is opgetreden in de werkelijkheid die heeft geleid tot verandering van de relatie.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#indicatieMaterieleHistorie
Eigenschap van:Attribuutsoort, Gegevensgroep, Relatiesoort
Datatype:boolean

kardinaliteit

Deze indicatie geeft aan hoeveel keer de gegevensgroep kan voorkomen bij een object van het betreffende objecttype Deze indicatie geeft aan hoeveel keer waarden van deze relatiesoort (i.c. relaties) kunnen voorkomen bij een object van het betreffende objecttype Deze indicatie geeft aan hoeveel keer waarden van deze attribuutsoort kunnen voorkomen bij een object van het betreffende objecttype, of bij het betreffende gegevensgroeptype

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#kardinaliteit
Eigenschap van:Attribuutsoort, DataElement, Gegevensgroep, ReferentieElement, Relatiesoort, UnionElement
Datatype:string

kwaliteit

Voor objecttypen die deel uitmaken van een registratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#kwaliteit
Eigenschap van:Objecttype
Datatype:string

lengte

De aanduiding van de lengte van een gegeven. Getallen kunnen altijd positief of negatief zijn.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#lengte
Eigenschap van:Attribuutsoort, DataElement, Datatype, ReferentieElement, UnionElement
Datatype:string

locatie

De verwijzing naar de locatie van het bijbehorende package (dit kan een geheel model zijn in één package). Indien mogelijk is de verwijzing een URI of een URL. Als het type van het attribuutsoort een waardenlijst is, dan wordt hier de locatie waar deze te vinden is opgegeven. Dit is in principe een URI (als er geen URI is, dan kan dit een URL zijn, waar de waardenlijst op basis van de naam van de waardenlijst te vinden is). De verwijzing naar de locatie van het bijbehorende informatiemodel waar de view over gaat. Indien mogelijk is de verwijzing een URI of een URL.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#locatie
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Extern, View
Datatype:string

mogelijkGeenWaarde

Aanduiding dat relatiesoort geen waarde met betekenis kan bevatten. Aanduiding dat attribuutsoort geen waarde kan bevatten (de waarde zou er kunnen zijn, maar kan ook onbekend zijn, of bewust weggelaten).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#mogelijkGeenWaarde
Eigenschap van:Attribuutsoort, Relatiesoort
Datatype:boolean

naam

De naam van het view package. De naam van het externe package zoals gespecificeerd door de externe instantie. De naam van het objecttype De naam van de externe koppeling. Standaard 'betreft'. De naam van het gegevensgroep. De naam van de relatieklasse. De naam van de constraint. De naam van de lijst zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie dan wel, indien het een door de eigen organisatie toegevoegde lijst betreft, de door de eigen organisatie vastgestelde naam. De naam van de union zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De naam van de generalisatie. Standaard 'is specialisatie van'. De naam van het union element zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De naam van het referentie-element. De naam van het gegevensgroeptype. De naam van de relatiesoort. De naam van de lijst. De naam van de attribuutsoort De naam van het Gestructureerd datatype zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De naam van de enumeratiewaarde zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie. De naam van het data-element zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende (basis)registratie. De naam van de enumeratie zoals gespecificeerd in de catalogus van de desbetreffende registratie.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#naam
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Constraint, DataElement, Datatype, Domein, Enumeratie, Enumeratiewaarde, Extern, ExterneKoppeling, Gegevensgroep, Gegevensgroeptype, Generalisatie, GestructureerdDatatype, Objecttype, ReferentieElement, Referentielijst, Relatieklasse, Relatierol, Relatiesoort, Union, UnionElement, View
Datatype:string

objecttype

Het objecttype dat een specialisatie is van een (ander) objecttype. Het objecttype waarvan de relatie een eigenschap is.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#objecttype
Eigenschap van:ExterneKoppeling, Generalisatie, RelatierolSource, Relatiesoort
Gerelateerde klasse:Objecttype

patroon

De verzameling van waarden die gegevens van deze attribuutsoort kunnen hebben, dat wil zeggen het waardenbereik, uitgedrukt in een specifieke structuur.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#patroon
Eigenschap van:Attribuutsoort, DataElement, Datatype, GestructureerdDatatype, ReferentieElement, UnionElement
Datatype:string

populatie

Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie betreft dit de beschrijving van de exemplaren van het gedefinieerde objecttype die in de desbetreffende (basis)- registratie voorhanden zijn.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#populatie
Eigenschap van:Objecttype
Datatype:string

specificatieFormeel

De beschrijving van de constraint in een formele specificatietaal, in OCL

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#specificatieFormeel
Eigenschap van:Constraint
Datatype:string

specificatieTekst

De specificatie van de constraint in normale tekst.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#specificatieTekst
Eigenschap van:Constraint
Datatype:string

toelichting

Een inhoudelijke toelichting op de gegevensgroep. Een inhoudelijke toelichting op het referentie- element. Een inhoudelijke toelichting op de relatiesoort. Een inhoudelijke toelichting op de attribuutsoort. Voor lijsten die deel uitmaken van een registratie betreft dit de daarin opgenomen toelichting. Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie of informatiemodel betreft dit de daarin opgenomen toelichting.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#toelichting
Eigenschap van:Attribuutsoort, CodeList, Gegevensgroep, Objecttype, ReferentieElement, Referentielijst, Relatiesoort
Datatype:string

type

Het type waarmee waarden van deze attribuutsoort worden vastgelegd. Dit is altijd conform een datatype uit dit metamodel (of een extensie ervan).

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#type
Eigenschap van:Attribuutsoort, DataElement, ReferentieElement, UnionElement
Gerelateerde klasse:Datatype

typeAggregatie

Aanduiding dat het een compositie relatie is. Waarde is altijd Composite bij externe koppeling. Het type aggregatie mag 'composite' zijn. Dit wordt gedaan als er een afhankelijkheid is in die zin dat de target niet kan bestaan zonder de source: de target vervalt als de source vervalt.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#typeAggregatie
Eigenschap van:ExterneKoppeling, Relatiesoort

unidirectioneel

Het gerelateerde objecttype (de target) waarvan het objecttype, die de eigenaar is van deze relatie (de source), kennis heeft. Het gerelateerde objecttpe uit een extern informatiemodel (de target) waarvan het objecttype die de eigenaar van deze relatie is (de source) kennis heeft.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#unidirectioneel
Eigenschap van:ExterneKoppeling, Relatiesoort
Datatype:boolean

uniekeAanduiding

Voor objecttypen die deel uitmaken van een (basis)registratie of informatiemodel betreft dit de wijze waarop daarin voorkomende objecten (van dit type) uniek in de registratie worden aangeduid.

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#uniekeAanduiding
Eigenschap van:Objecttype
Datatype:string

waarde

URI:http://bp4mc2.org/def/mim#waarde
Eigenschap van:Enumeratie
Gerelateerde klasse:Enumeratiewaarde